Home

Skolverket introduktionsperiod

Rätten till en introduktionsperiod för - Skolverket

Rätten till en introduktionsperiod för lärare och

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår och den får genomföras under en eller flera anställningar. Om du inte har en tjänst på heltid eller om du har varit frånvarande stora delar av introduktionsperioden ska du istället få genomföra den under en längre period Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Skolverket har beslutat om vilken kompetens nyutbildade lärare och förskollärare ska ha för att få lärarlegitimation. Föreskrifterna som offentliggörs idag anger vilka förmågor lärare ska uppvisa under den ettåriga introduktionsperiod som nyutbildade måste genomgå

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid och den får genomföras under en eller flera anställningar. Om du inte har en tjänst på heltid eller om du har varit frånvarande stora delar av introduktionsperioden ska detta kompenseras genom att du istället genomför den under en längre period Introduktionsperiod som yrkesintroduktion Kravet på introduktionsperiod för att få legitimation är borttaget. Nyanställda lärare och förskollärare ska dock med vissa undantag genomföra en introduktionsperiod för en god start på yrkeslivet Skolverket föreskriver följande med stöd av 5 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Inledande bestämmelser. 1 § Tillämpningsområde. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den introduktionsperiod som en huvudman enligt 2 kap. 22 a § skollagen. skolverket@skolverket.se www.skolverket.se SKOLFS 2014-xx-xx Dnr 6.1.2-2014:585 Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare; beslutade den x 2014. Skolverket föreskriver följande med stöd av x kap. x § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Introduktionsperiod som yrkesintroduktion Kravet på introduktionsperiod för att få legitimation är borttaget. Nyanställda lärare och förskollärare ska..

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial som anger vad som ska ingå under introduktionsperioden. Centralt är att utse en mentor som är legitimerad och som har tillräcklig erfarenhet av att ha jobbat som lärare Skolverket har tagit fram förslag på hur en introduktion kan se ut. Du hittar sidan här: Introduktionsperiod för lärare och förskollärare. Stockholm beskriver på sin sida hur vi i staden arbetar med detta. En god introduktion när man är ny i yrket är viktigt för hur länge lärare väljer att stanna kvar i yrket

Stödmaterial för lärares introduktionsperiod - Lärares

 1. Skolverket föreskriver att rektorn eller förskolechefen ska ansvara för att lärarens eller förskollärarens arbete och resultat under introduktionsperioden dokumenterares. Det ska framgå av dokumentationen vad läraren eller förskolläraren genomfört, på vilket sätt, vilket syftet var och i vilken utsträckning syftet uppnåddes
 2. erade lärares och förskollärares introduktionsperiod. Granskningen visar att introduktionsperioden ofta fungerar väl på för- och skolnivå, men att huvudmännen behöver ta ett större ansvar för arbetet och se till att alla lärare och förskollärare kan få en.
 3. 1 kap. Inledande föreskrifter 1 § I denna förordning finns det i anslutning till skollagen (2010:800) bestämmelser om vad som krävs för att en lärare eller förskollärare ska vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet och andra bestämmelser om behörighet för lärare. Förordningen innehåller även bestämmelser om legitimation och introduktionsperiod för lärare.
 4. Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Sammanfattning I promemorian föreslås ändringar i skollagen (2010:800), lagen (2010 Skolverket komplettera legitima-tionen med ytterligare behörighet om läraren eller förskolläraren på annan grund ska anses ha sådan.
 5. erad lärare på skolan. Men i praktiken är risken stor att nya lärare inte får det stöd de har rätt till. - Rätten till en handledare eller mentor är ett måste för de nyexa
 6. Skolverket ska genom en riktad informationsinsats upplysa huvudmännen om de nu gällande regelverken kring introduktionsperioden. En obligatorisk nationell mentorsutbildning inom ramen för professionsprogrammet ska införas

Skolverket bör därför få i uppdrag att dels utarbeta föreskrifter för ökad kvalitet på introduktionsperioden, dels samordna så att varje nyutexaminerad lärare garanteras en introduktionsperiod Introduktionsperiod för lärarlegitimation From www Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa

Introduktionsjobb kan ge dig ekonomisk hjälp när du anställer en person som har varit borta länge från arbetslivet, är ung, eller är ny i Sverige Skolverket ska nu göra en lämplighetsbedömning vid utfärdandet men vad den ska bestå av är inte klart, skriver Svenska Dagbladet. Däremot vill man inte återgå till kravet på en obligatorisk introduktionsperiod med lämplighetsbedömning. Bo Jansson tycker inte att förändringen innebär att introduktionsåret slopas Introduktionsperiod. Introduktionsperioden ger nyexaminerade lärare och förskollärare möjlighet till en god start på sitt yrkesliv. Det är rektorn eller förskolechefen som ansvarar för att planera introduktionsperioden och utse en mentor Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansökan komplettera en lärares introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare (U2013/7686/S) utarbetats. Promemorian har remissbehandlats och ett. behöva genomföra en introduktionsperiod. Som ett karriärsteg för lärare och förskollärare ska de kunna utnämnas till lektorer under förutsättning att de har minst en licentiatexamen och fyra års väl vitsordad tjänstgöring. Enligt propositionen ska Skolverket utfärda legitimationer, ang

Sök - Skolverket

Introduktionsprogram - Skolverket

Vet alla här om att det fortfarande är lagkrav på introduktionsperiod med mentor för sk. nyanställda? (Begreppet adept är borttaget) Det råder viss förvirringoch det är dyrt för huvudmannen att dels metala vikarier för mentorn som lämnar sin arbetsplats och dessutom för den nyanställde när samtal mellan mentor och nyanställd förs Skolverket 106 20 Stockholm Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35 - 2011:37) Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.2-2014:582 - 6.1.2-2014:585, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har den 28 januari 2014 yttrat sig över Utbildningsdepartementets promemoria Ändrade regle Där är man garanterad en introduktionsperiod efter studierna - men får sedan söka jobb på samma villkor som alla andra. LR Stud har under Almedalsveckan gått runt i kilt. Detta för att uppmärksamma besökare och beslutsfattare på den rapport man släppte på onsdagen, Nya lärares introduktionsperiod - hot eller möjlighet

Så ska din introduktionsperiod fungera Lärarförbunde

 1. Du som är lärare eller förskollärare och har erfarenhet i andra ämnen än du har behörighet för kan söka lärarlegitimation även för det. Erfarenhet fram till 15 juli 2015 gäller. Här hittar du vad som gäller kring det och andra förändringar för lärarlegitimation och hur du ansöker hos Skolverket
 2. Vi väntar fortfarande med spänning på att förslaget till ändring av introduktionsperioden i skollagen ska ske. Än är inget beslut taget om förändringsförslaget men det ligger i dagsläget en proposition enligt Skolverket. Tidigast kan beslutet komma att gälla från 1 juli i år
 3. erade lärares introduktionsperiod. Materialet riktar sig till dig som

Skolverket

tem för lärare och förskollärare. Med anledning av detta har Skolverket utarbe-tat Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare. Föreskrifterna är publicerade i Statens skolverks författnings-samling SKOLFS 2011:37. Om det finns skillnader mellan hur föreskriftern Nyanställd förskollärare? Du vet väl att du har rätt till en introduktionsperiod med mentor. Läs vårt nya webbstöd. Tipsa gärna kollegor Introduktionsperioden enligt första stycket 2 ska i stället vara en termin eller motsvarande på heltid om läraren. 1. har en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och. 2. har undervisat som lärare vid ett universitet, vid en högskola, inom skolväsendet eller inom motsvarande utbildning i Sverige eller i ett annat land Skolverket skriver i SKOLFS 2014:44 3 § Introduktionsperioden ska syfta till att: 1. ge läraren eller förskolläraren stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen, 2. stimulera läraren eller förskolläraren till professionell utveckling

Video: Kompetenskrav för framtida lärare fastslagna - Skolverket

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare - Skolverket

Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter. Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansökan komplettera en lärares eller förskollärares legitimation med behörighet utöver behörighet som följer av en examen som anges i första stycket, om han eller hon med tillfredsställande resultat har gått ytterligare behörighetsgrundande utbildning Introduktionsperiod. Nyanlända i klassrummet - Hur gör vi? Idag är det fredagen 16/10 2015. Det har gått lång tid nu, det var länge sedan jag skrev ett inlägg. Vad säger Skolverket om ämnet Svenska som andraspråk? Hur ökar man kunskaperna kring ämnet

Skolverket. Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter. Introduktionsperiod Opinion. att introduktionsperioden regleras i föreskrift för att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för introduktionsperioden Ge nyanställda en mentor under introduktionsperioden! Använd vårt nya stödmaterial för att ge lärare och förskollärare en god start på yrkeslivet I fråga om introduktionsperioden har Skolverket med stöd av 4 kap. 13 § behörighetsförordningen (2011:326) meddelat föreskrifter om introduktionsperioden: om dess syfte och längd, om mentorn, planen för och dokumentationen av perioden, bedömningen under perioden och yttrandet om lärarens eller förskollärarens lämplighet (SKOLFS 2011:37) om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare; beslutade den xx 2014. Med stöd av 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare föreskriver Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifte

Introduktionsperioden ska göra nya lärare trygga | Skolvärlden

Publicerad 27 april, 2011 - Uppdaterad 18 juli, 2012. Skolverket. Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare och till föreskrifter och allmänna råd om kompetensprofiler för utnämning av lekto Skolverket är kritiskt mot ett regeringsförslag om förändringar i prövningen av De nyutexaminerade lärarna ska visserligen även i fortsättningen få en introduktionsperiod av arbetsgivaren, men förskolecheferna och rektorerna ska inte längre skicka ett intyg över lärarens lämplighet till Skolverket. Annons. Mer från.

Introduktionsperiod för förskollärare Lärarförbunde

 1. Skolverket efter den 1 december 2013. Lärarförbundets synpunkter Lärarförbundet noterar att Skolverkets förslag utgår från nuvarande bestämmelser om introduktionsperiod. Vi konstaterar att regeringen samtidigt har lagt förslag om att ta bort kravet på genomförd introduktionsperiod för att kunna ansöka om lärar- elle
 2. Lee Gleichmann Lin­narsson, undervisningsråd på Skolverket, säger att en rad åtgärder krävs för att vända utvecklingen, och hon nämner särskilt yrkets attraktionskraft. - Det viktigaste är att folk lockas till lärarutbildningen, att de får en bra utbildning och att de därefter blir väl mottagna och får en introduktionsperiod, som de har rätt till
 3. Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2013/14:220 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 april 2014 Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller e

När introduktionsperioden är slut ska rektorn eller förskolechefen efter samråd med mentorn lämna ett skriftligt yttrande om läraren eller förskolläraren är lämplig att undervisa och därmed kan få en legitimation från Skolverket. Om läraren/förskolläraren inte bedöms vara lämplig kan introduktionsperioden förlängas

Många nyexaminerade lärare upplever att arbetsbelastningen är ohållbar och väljer därför att lämna yrket efter några år. För att kunna behålla de nya lärarna i yrket måste förutsättningarna för ett kvalificerat mentorskap förbättras. Det är även av stor vikt att den nyexaminerade får färre undervisningstimmar den första tiden för att kunna uppnå ett gott. Introduktionsperiod och mentorskap Handlingsplan fr std till nyutexaminerade lärare och frskollärare 0240-860 00 • ludvika.se . 1 /Skolverket . 4 . Träffar under introduktionsperioden Enskilda samtal med nyexaminerad lärare/frskollärare . De enskilda samtalen med mentor sker utifrå introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare (Skolverket, 2011a) med tillhörande kommentarmaterial (Skolverket, 2011b). I dessa dokument finns förtydliganden om vad som gäller för introduktionsperioden och för lämplighetsprövningen som varit aktuell fram till år 2014

Skolverket - Introduktionsperiod som yrkesintroduktion

Skolverkets föreskrifter om Introduktionsperiod för lärare

 1. introduktionsperiod bort som en förutsättning för lärarlegitimation (Skolverket, 2015). Även om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare inte längre är ett krav för legitimation, är det idag fortfarande lagstadgat att arbetsgivaren ska erbjud
 2. Skolledare se hit: är du en hejare på att stödja nyanställda? Vilket är ditt bästa tips för att introduktionsperioden ska bli bra? Skriv gärna dina tankar i kommentarsfältet. Då får fler ta del av..
 3. istrativt arbete och ett stort gap mellan utbildning och klassrummets verklighet. Det är några av förklaringarna till den höga bristen på legitimerade lärare i Sverige i dag
 4. Lärare eller förskollärare! Hylla och tagga en skolledare som gett dig en riktigt bra introduktion när du började din lärarkarriär. Berätta gärna i kommentarsfältet vad som var viktigt för dig. Vårt..
 5. Skolverket är kritiskt mot ett regeringsförslag om förändringar i prövningen av lärarlegitimationer.Det nya systemet innebär att vi inte ens får stoppa lärare som så att säga bara är olämpliga, säger verkets chefsjurist Jonas Nordström till Ekot

introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Skolverket hunnit utfärda legitimationer till alla som sökt är det rimligt, som regeringen föreslår, att denna regel inte ska tillämpas direkt på behöriga lärare och förskollärare Skolverket är kritiskt mot ett regeringsförslag om förändringar i prövningen av lärarlegitimationer. -Det nya systemet innebär att vi inte ens får stoppa lärare som så att säga bara är. introduktionsperiod. Läs Plan med mentor - information från Skolverket . Ansökan om deltagande i Mentorsutbildning . start hösten 2016 . Kostnad per deltagare: 6 800 sek . Inkluderar: Sju heldagar på Karlstads universitet. Tid Kl. 9.00-16.30. Datum ännu ej fastställda. För- och eftermiddagskaffe samt lunch . Anmälan: Senast fredagen. Legitimation för lärare och förskollärare. Skolverkets kommentarer till föreskrifterna om introduktionsperiod och. kompetensprofiler för lärare och förskollärare. Föror

Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) och lagen om införande av skollagen (2010:800).. Skollagen föreslås ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- eller förskollärarexamen. Det ska alltså inte längre vara ett krav att en lärare eller förskollärare har genomfört en introduktionsperiod för. situation genom att undersöka texter från Riksdagen, Skolverket, de två lärarfacken Lärarförbundet och LR samt SKL, Kommunernas intresseorganiastion. Det visar sig att det har skett en förändring i synen på introduktionsperioden under de senaste tio åren i framförallt Riksdagens och Skolverkets undersökta texter Legitimation för lärare och förskollärare : introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare : [kommentarer till föreskrifter] Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789187115257 Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2011 Tillverkad: Västerås : Edit

Lärarförsörjningen - Skolverket

Introduktionsperioden ska göra nya lärare trygga Skolvärlde

När introduktionsperioden är slut ska förskolechefen eller rektorn efter samråd med mentorn lämna ett skriftligt yttrande om förskolläraren är lämplig att undervisa och därmed kan få en legitimation från Skolverket. Om personen inte bedöms vara lämplig kan introduktionsperioden förlängas Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter När Skolverket motiv erar behovet a v en introduktionsperiod görs det i huvudsak utifrån att förskollärares och lärares utveckling måste ses som en process över tid och rum Introduktionsperiod för nya lärare Till dig som är ny i yrket vill vi först och främst gratulera till att du valt ett av de viktigaste och roligaste yrkena man kan tänka sig. Läs me

introduktionsperioden och att ansökan. om lärarlegitimation inte får skickas in senare. än sex månader efter avslutad introduktionsperiod. - Skolverket arbetar nu med att ta fram. ett allmänt råd om introduktionsperioden, som kan vägleda både mentorer och rektorer, säger Pia-Lotta Sahlström SKOLVERKET. Flera språk - fler möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning - ett regeringsuppdrag, 2002 1. Inledning. 1.1 Introduktion. Sverige utvecklas alltmer till ett flerspråkigt land.En sorts flerspråkighet har. alltid funnits Lärarnas yrkesetik antogs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 2001. På denna sida finner du allt som har med Lärares yrkesetik att göra Legitimation för lärare och förskollärare : introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare : [kommentarer till föreskrifter] Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Educatio

Introduktionsperiod Läs- och språksatsninge

2019-okt-11 - Nyanställda lärare lyckas mycket lättare när de får en bra introduktionsperiod. Risken att en lärare inte orkar och lämnar både skolan och läraryrket ökar betydligt om den nyanställde inte får någon introduktionsperiod (Skolverket) Elektio hjälper nya lärare att få en bra start i yrket Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra. I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare. Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat ändringsförslag. Introduktionsperiod Opinion. Publicerad 31 januari 2014. Förbundets ställningstaganden genomföra introduktionsperiod med mentor för den nyexaminerade läraren/förskolläraren. • Skolverket ska genom en riktad informationsinsats upplysa huvudmännen om de nu gällande regelverken kring introduktionsperioden. • En obligatorisk nationell mentorsutbildning inom ramen för professionsprogrammet ska införas

PPT - Annika Söderberg Christer Holmström Lars Havstad CfS

Han pekar på att introduktionsperioden kan bli längre än tolv månader, om den nya läraren till exempel arbetar deltid och eftersom det tar några månader för Skolverket att hantera en legitimations­ansökan. Och utan legitimation kan läraren inte få tillsvidare­anställning Skolverket har beslutat om vilken kompetens nyutbildade lärare och förskollärare ska ha för att få lärarlegitimation. Föreskrifterna som offentliggörs idag anger vilka förmågor lärare ska uppvisa under den ettåriga introduktionsperiod som nyutbildade måste genomgå. Kompetensprofilen för lärare handlar bland annat om. FörordLärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, har två år i radvalt introduktionsperioden som sin fokusfråga, rätt anmärkningsvärddå det egentligen inte är en studentfråga utan en fråga först efter examen.Det gör det för mig uppenbart att studenterna är intresserade avoch medvetna om sin framtida situation.En framtid som är allt annatän enkel och som måste tas. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) talar om värdegrunden och denna visar på det etiska förhållningssätt som ska forma den pedagogiska verksamheten. Detta innebär att barn genom att få uppleva konkreta situationer får möjlighet att lära sig de etiska värden och normer som präglar hela vårt samhälle

 • Översittare på jobbet.
 • Syrener sorter.
 • Ola nrj instagram.
 • Publicera artikel linkedin.
 • Stockholm exergi.
 • Hertz hyresregler och villkor.
 • Warum frauen keine partner finden.
 • Typisk finsk efterrätt.
 • Bose soundtouch 20 prisjakt.
 • Kruna dinar.
 • Alla hjärtans dag 2018 bilder.
 • Köpa råttgift från norge.
 • Tamarrionnetts kennel.
 • Örtkruka le creuset.
 • Stor tack eller stort tack.
 • Cucirca se.
 • Pudel kennel.
 • Danny ellinger.
 • Klisterbinda.
 • 46 844 68 12 34.
 • Küchenplaner kostenlos.
 • Ysl museum marrakech.
 • Såga älgtrofe.
 • Chinatown new york.
 • Kunskapsmatris svenska åk 9.
 • Laga iphone göteborg billigt.
 • Stegräknare stadium.
 • Ordmobilisering träning.
 • Turtles bilstol.
 • 4 vägs shuntventil.
 • Reseguide amalfikusten.
 • Feine sahne fischfilet youtube.
 • Motorisk bark.
 • App kom ihåg lista.
 • Kandinsky pris.
 • Youtube verdienst statistik.
 • Dream daddy endings.
 • Mark twain biography.
 • Flytta med utekatt.
 • Bildfilter online.
 • Anarchy apparel finland.