Home

Tandvårdslagen 2022

Tandvårdslag (1985:125) Lagen

Tandvårdsstödet och Tandvårdslagen MUNHÄLSA Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta sin munhygien, till exempel vid problem med spastisk muskulatur, skakningar eller är helt eller delvis förlamad i ansiktet b) utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125), eller 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen

 1. 2 § Av 5 kap. 1 § 3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 3 § tandvårdslagen (1985:125) och 5 kap. 1 § patientlagen (2014:821) framgår att den vård och behandling som en patient får ska 1. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, och 2. så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten
 2. Vårdgivarens skyldigheter finns beskrivna främst i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TvL), patientlagen (PL), patientdatalagen (PDL) och personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen (PSL). En ny hälso- och sjukvårdslag trädde i kraft 1 april 2017 och ersatte då den tidigare gällande lagen
 3. 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Lag (2017:62). 2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador
 4. sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006.
 5. Uppföljning av apoteksmarknaden 2017. Uppföljning av apoteksmarknaden 2016. Ny handelsmarginal 2016. Översyn av handelsmarginalen 2014/2015. Räkna AUP. Extemporeläkemedel - prissättning. Apotekspersonal. Högkostnadsskyddet. Så fungerar högkostnadsskyddet. Glesbygdsbidrag. Beslut. Sök i databasen. Beslut läkemedel. Generell subvention.
 6. 3 § Lagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125). 4 § Bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Avdelningen för hälso- Datum 2017-02-21 och sjukvårdsstyrning För utfärdare av 1 (2) Enheten för tandvårdsstyrning tandvårdsintyg även kallat Grönt kort Vem har rätt till ett tandvårdsintyg? Den uppsökande verksamheten som Region Skåne ansvarar för, med munhälsobedömning, finns angiven i Tandvårdslagen 8a § och vänder si 1. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2. tandvårdslagen (1985:125), och 3. lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar. De ska även tillämpas i verksamheter inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Definitioner. 3 § Begreppet vårdskada och allvarlig vårdskada har i dessa föreskrifte HSLF-FS . 2017:27. 4. 4 § Förutom läkare och tandläkare, enligt 3 § 1 och 2, ska sjukskö- terskor vara behöriga att förskriva förbrukningsartiklar som behövs . vid stomi, för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontrol

I tandvårdslagen anges att målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. I tandvårdslagen anges krav på tandvården. För att uppfylla kravet på god tandvård ska vården: Vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärde 2017:40 2 -planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respek - tive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls, - vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador, oc

SFS 2017:34 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125

Förordningens tillämpningsområde. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om sådan tandvård som enligt 15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125) ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelser om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård. Förordning (2017:87). Oralkirurgiska åtgärder. 2 § De oralkirurgiska åtgärder som omfattas av. Tandvårdslagen. Föreskrifter och handböcker. Om patientsäkerhet. Patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, syftar till att främja en hög patient-säkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården. Observera

Tandvårdsstödet och Tandvårdslagen - Vårdhandboke

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) Tandvårdslagen (SFS 1985:125) Socialstyrelsen skriver föreskrifter om ordnination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt övervakar hur läkemedel används i vården En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag Senaste lydelse: Gäller fr.o.m. 2017-03-20 Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) och 7 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

Sören Öman » CV » Föredrag. Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip ko 1 kap. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av 1. 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2. 16 § tandvårdslagen (1985:125), 3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, oc

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

 1. Tandvårdslagen (1985:125) riktar sig i första hand till vårdgivaren men även till tandvårdspersonalen. Vårdgivaren är en fysisk eller juridisk person, som yrkes-mässigt bedriver hälso- och sjukvård. Man skiljer på vårdgivare och behandlare. Vårdgivaren är huvudman för vårdverksam-heten och kan vara
 2. Bakgrunden till HSLF-FS 2017:37. Den 1 januari 2018 trädde HSLF-FS 2017:37 i kraft. Då upphörde också Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel m.m. att gälla
 3. Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslagen. Utfärdad: 1985-03-14. (2017:30), får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan
 4. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125); utfärdad den 9 februari 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 a och 15 a §§ tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse
 5. om ändring i tandvårdslagen (1985:125); utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse. 11 §2 Ledningen av folktandvården ska utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunal-lagen (2017:725)
 6. stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller 1 § tandvårdslagen (1985:125). Den får inte heller omfatta sådana frågor av utpräglat personlig karaktär som avses i 12 kap. 2 § tredje stycket föräldrabalken. Upprättande av en framtidsfullmakt 3§ Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägen
 7. eringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna Ombud: processföraren Johanna Nilsson och processenhetschefen Martin Mörk, samma adress Inom sådan verksamhet som omfattas av bl.a. tandvårdslagen gällde tidigar

Lagstiftning - Vårdhandboke

Tandvårdslag (1985:125) Departement Socialdepartementet Utfärdad 1985-03-14 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:685 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-06-09: Inledande bestämmelse: 1 § Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan En framtidsfullmakt får inte omfatta åtgärder som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller 1 § tandvårdslagen (1985:125). Den får inte heller omfatta sådana frågor av utpräglat personlig karaktär som avses i 12 kap. 2 § tredje stycket föräldrabalken. Upprättande av en framtidsfullmak Lagen omfattar dock inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125). Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lagen fick en ny struktur och vissa språkliga ändringar - men materiellt sett fördes nästan alla bestämmelser över från den gamla lagen 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5-10, 13, 15 a och 15 b §§ och rubri- kerna närmast före 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse

Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling

Patientdatalag (2008:355) Svensk författningssamling 2008

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av regioner. För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (2017:725). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet 2017:310. Departement. Justitiedepartementet L2. Länk. Länk till register. SFS nr: 2017:310 eller 1 § tandvårdslagen . Den får inte heller omfatta sådana frågor av utpräglat personlig karaktär som avses i 12 kap. 2 § tredje stycket föräldrabalken. Upprättande av en.

Video: Referensprislista - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TL

(dir. 2017:24). Till särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Som huvudsekreterare i utredningen anställdes den 3 mars 2017 kanslirådet Louise Andersson. Som sekreterare anställdes fr.o.m omvårdnad år 2017 . Socialstyrelsen har fått i uppdrag att årligen beräkna och kommunicera beloppen för hög-kostnadsskydd inom vård och viss kommunal omvårdnad. De högkostnadsskydd som berörs anges i 26 § och 26 a § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt 5 § Lagen om läkeme-delsförmåner (2002:160)

Patientlag (2014:821) Svensk författningssamling 2014:2014

HSLF-FS 2017:41 IVO

Ikraft: 2017-04-15 1 § Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år inleds Målet för hälso- och sjukvården och tandvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att nå målet krävs både en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan olika personalkategorier och en övergripande styrning och ledning hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Lag (2017:210). 3 1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda

HSLF-FS 2017:27: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring

Tandvård i Sverige - Wikipedi

1. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2. tandvårdslagen (1985:125), och 3. lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar. De ska även tillämpas i verksamheter inom detaljhandel med läkeme-del enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Definitioner 3 § Begreppet vårdskada och allvarlig vårdskada har i dessa fö 8 Härefter benämns verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) endast som hälso- och sjukvård, i enlighet med 1 kap. 4 § i förslaget. 9 Visionen fastslår bl.a. tre insatsområden: regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standardiseringsfrågor utfärdad den 22 maj 2008.I denna lag finns bestämmelser om regionernas skyldigheter att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985: SOCIALSTYRELSEN 2017-03-30 Dnr. 5.3-19123/2016 5(39) 1 Författningsförslag 1.1 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) Härigenom föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125) dels att 17 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 15 d och 15 e §§, av följande ly-delse Förordningens tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns bestämmelser om sådan tandvård som enligt 15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125) ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelser om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård. Förordning (2017:87)

16 § tandvårdslagen, TL; 3 kap. 3 § socialtjänstlagen, SoL; 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS och har således ett brett tillämpningsområde En lex Maria-anmälan ska enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) göras av en vårdgivare beträffande händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada inom ramen för hälso- och sjukvård som bl.a. omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse. 11 §2 Ledningen av folktandvården ska utövas av en eller f

Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 - 2018. 4(10) Helge Jonsson 2017-11-28 Dnr:RS/2095/2017 Samordningskansliet 1 LEDAMÖTER OCH PRESIDIUM Vårdvalsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare, som väljs för fyra år Patientsäkerhetslagen syftar till att främja säkerheten i vården, så att så få som möjligt ska drabbas av vårdskador. Du som anställd har till exempel skyldighet att anmäla vårdskador och riskförhållanden, medan vårdgivaren ansvarar för det systematiska arbetet med patientsäkerhet kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Som vårdgivare har Hjo kommun därför ansvar över att det finns ett ledningssystem (SOSFS 2011:9) för verksamheten, detta ledningssystem ska användas för att systematiskt och fortlöpand För 2017 Beställartandvård resulterar vårdvalsnämnden enligt tandvårdslagen. med ett överskott motsvarande 900 tkr, främst beroende på outnyttjade medel inom beställartandvården. I bokslutet har även målen i vårdvalsnämndens verksamhetsplan följts upp där de flesta målen är uppnådda

I denna förordning finns bestämmelser om sådan tandvård som enligt 15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125) ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelser om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård tandvårdslagen. Popularitet. Det finns 558865 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 932383 ord. Det motsvarar att 59 procent av orden är vanligare. Det finns 15347 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 15 gånger av Stora Ordboken (2017:30) 12kap 1§. Gäller personer som bor i kommunens särskilda boenden. 2. Får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). 3. Omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4. Får service och omvårdnad i egen bostad (ordinärt boende) med motsvarand SOU 2017:40 Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker Stockholm 2017 För dig och för alla . Tandvårdslagen Tandvårdslag (1985:125) Myndigheter och organisationer RMV Rättsmedicinalverket IVO Inspektionen för vård och omsorg LIF Läkemedelsindustriföreninge

Lag (2017:810). 8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller och 3. avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125). Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra. (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), socialtjänstlagen (2001:453), lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. De nya bestämmelserna innebär att öppenvård m.m. inom högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för personer som är 85 å om ändring i tandvårdslagen (1985:125) Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse. 5 §2 Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokförin

Ändringar i tandvårdsstödet - Tandvårds- och

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), Tandvårdslagen (SFS 1985:125) och Patientlagen (SFS 2014:821) 6 kap. Ordination av läkemedel. Lämplighetsbedömning. Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med utgångspunkt i patientens behov Datum: 2017-08-09 Diarienummer: HSN 2017-0211 . Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm genom ändringar av tandvårdslagen och lagen om allmän försäkring. Ett väsentligt inslag i reformen, Tandvårdsreform 1999, var landstingens utökad ändringar av tandvårdslagen och lagen om allmän försäkring. Ett väsentligt inslag i reformen, Tandvårdsreform 1999, var landstingens utökade ansvar. I dessa anvisningar redovisas tillämpningen av Tandvårdsreform 1999/2013, tandvårdslagen (1985:25), tandvårdsförordningen (1998:1338) och Socialstyrelsen Lagen gäller offentliga aktörer samt privata vårdgivare som till någon del utför offentligt finansierad hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125). DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är tillsynsmyndighet och kan utkräva vite om lagen inte följs sjukvårdslagen (2017:30), b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 5

2017 Den totala kostnaden för särskild tandvård, d.v.s. uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsätt-ning samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en kortare tid var ca 36,8 mkr 2017(37,1 mkr för 2016) 2017 justerades tandvårdspengen ned med 26 kronor per år. Justeringen motiverades av att uppdraget för den interceptiva tandregleringsvården skulle särskiljas från huvuduppdraget och ersättas i särskild ordning genom de så kallade interceptivcheckarna. Justeringen förväntades bli kostnadsneutral för allmäntandvården 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Lag (2017:62). 2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador 2017:xx 2 kap. Tillämpningsområde m.m. 1 § Föreskrifterna ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Med undantag för 11 kap. ska de även tillämpas i verksamhet som omfattas av tandvårdslagen (1985:125). 2 § Föreskrifterna ska inte tillämpas på sådan hantering av läkeme Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Tandvårdslag (1985:125) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Alla verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården måste ha ett ledningssystem. Det innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner oc

Tandvårdsförordning (1998:1338) Svensk författningssamling

2 § En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar. En framtidsfullmakt får inte omfatta åtgärder som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller 1 § tandvårdslagen (1985:125) Förvaltningslagen(13 § 2017:900) och hälso- och sjukvårdslagen reglerar rätten till språktolk när en person/patient som inte behärskar svenska språket har kontakt med myndigheter. Från 1 januari 2015 gäller även patientlagen. Den har kommit till för att ytterligare stärka patientens ställning i vården

Patientsäkerhetslagen - Patientsäkerhe

ets ansvar enligt tandvårdslagen. Folktandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad där bolaget enligt ägardirektivet ska vara ett konkurrenskraftigt tandvårds-företag med samhällsansvar som grund. 2017 omfattar barntandvården personer upp till och med 21 år 1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso - och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ . av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18 -20 år inleds Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland - 2017 version 1.3 2017-02-01 4 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning Personer som är berättigade till uppsökande munhälsobedömning ska identifieras av kommunala intygsutfärdare och ges intyg om N-tandvård redan från och med 1 januari det år de fyller 20 år Innan en vårdgivare inleder en behandling enligt 3, 3 a, 4 eller 6 § eller en protetisk behandling på en person som omfattas av bestämmelserna i 8 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125), ska behandlingsförslaget prövas av det landsting den region inom vars område patienten är bosatt. Ett landsting En region får besluta att en förhandsprövning enligt första stycket inte. 2017-12-20 . Stockholm . Dom nr 65/17 . Mål nr A 163/16 . KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna verksamhet enligt 1 § [som omfattas av bl.a. tandvårdslagen] som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård), eller 2

Lag (2017:210). Hälso- och sjukvården har i sin tur en skyldighet att erbjuda en undersökning enligt Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet som lyder: 1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiati 343 TLV (2017) Delrapport avseende Enligt tandvårdslagen ska den ersättning som vårdgivaren tar ut vid undersökning eller behandling av patienten vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning, utförande och till omständligheterna i övrigt. Vårdgivaren ska också upplys • Tandvårdslagen (1985:125) • Socialtjänstlagen (2001:453) • Lag om mottagande av asylsökande (1994:137) • Lag om hälso-och sjukvård till asylsökande m.fl (2008:344) • Lag om hälso-och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407) • Sommaren 2017.

 • Maybelline concealer.
 • Platt förlängningskabel.
 • Hur gifte sig vikingar.
 • Willys jeep m38.
 • Fistel i endetarmen.
 • Kjp.
 • Sluttäckning av deponier.
 • Flowers deodorant recension.
 • Bruna pigmentfläckar på huden.
 • Tantperuk.
 • Juliana ramos död.
 • Konvertera hastighet.
 • Bomullstäcke jysk.
 • Spirituell resa.
 • Anna anka david johansson.
 • Marsvins leksaker.
 • Atl radisar.
 • Kaninsele till salu.
 • Blåvinge scout.
 • John wick chapter 3.
 • Sveda i underlivet efter samlag.
 • Barnmat kyckling.
 • The boondocks stream.
 • Tungans undersida.
 • Lang lang rhapsody in blue.
 • Andere eltern kennenlernen.
 • Att skriva en paragraf.
 • Teatergrupp örnsköldsvik.
 • Bygga biologiskt dammfilter.
 • Puffin smart tv.
 • Elmia subcontractor 2016 antal besökare.
 • St michaels mount.
 • Alcro bestå 10l.
 • The boondocks stream.
 • James blake retrograde.
 • Sll bibliotek huddinge.
 • Självmordsbombare stockholm 2015.
 • Bilder weitergeschickt anzeige.
 • Copywriter utbildning.
 • Rädsla för döden fobi.
 • Mulljord wikipedia.