Home

Bibliotekslagen 1996

Prop. 1996/97:3: I den inledande bestämmelsen anges ramen för bibliotekslagen. Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek som i huvudsak finansieras med skattemedel, dvs. folkbiblioteken, skolbiblioteken, talboks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek samt andra statligt finansierade bibliotek t.ex. Statens musikbibliotek Bibliotekslagen är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte 1996 års bibliotekslag . Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning

Den nuvarande bibliotekslagen (1996:1596) trädde i kraft den 1 januari 1997. Behovet av en bibliotekslag hade dock diskuterats vid flera tillfällen tidigare. Litteraturutredningen konstaterade 1974 i sitt huvud-betänkande Boken (SOU 1974:5) att biblioteksstandarden var ojämn i landet och förde bland annat en diskussion om e Bibliotekslagen (1996:1596). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596) ska upphöra att gälla

Bibliotekslag (1996:1596) Lagen

Prop. 1996/97:3: bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. Bestämmelsen finns i dag i högskoleförordningen (1993:100). För systematikens skull har den förts in i lagen Förslaget syftar främst till att möta de omvärldsförändringar som skett sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och behovet av att lagens tillämpning följs upp. Statens offentliga utredninga Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Bibliotekslagen. Sveriges nuvarande bibliotekslag (2013:801) trädde i kraft 1 januari 2014, och sätter ramarna för verksamheten vid landets offentligt finansierade bibliotek

Bibliotekslagen - Wikipedi

 1. gällande bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014. Därmed ersattes också den gamla bibliotekslagen från 1996. Av regeringens proposition, Ny bibliotekslag (prop. 2012:13/147), framgår hur bestämmelserna i lagen ska tolkas. Där anges vilka över-väganden som ligger bakom och vilka motiv som väglett utformningen av lagen
 2. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014, då bibliotekslagen (1996:1596) ska upphöra att gälla. SFS 2017:768. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. SFS 2019:961. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020
 3. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. Här finns alla planer samlade
 4. ↑ Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) är en svensk lag som stiftades 1996. Den tillförsäkrar varje invånare i Sverige tillgång till bibliotek med avgiftsfria boklån. Lagen förpliktar även de svenska biblioteken att samverka. Bibliotekslagen i fulltext. ↑ Svenska Wikipedia: Bibliotek ↑ Se t.ex. Källor under Anbytarforum
 5. Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:11

mandatperioden utvärdera bibliotekslagen (1996:1596, 2004:1261). Uppgiften att utvärdera lagen gavs till mig/Inger Eide Jensen den 19 augusti 2009. Regeringens syfte med utvärderingen var att undersöka hur bibliotekslagen har fungerat och om målen har nåtts. Uppdraget innebar bland annat at Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 upprättades enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med revidering (SFS 2004:1261) samt i enlighet med andra styrdokument för biblioteksområdet. Planen reviderades 2012 och en ny antogs av kulturnämnden 2012-11-21 § 55 Bibliotekslagen är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte 1996 års bibliotekslag. 6 relationer

Video: Promemorians huvudsakliga innehåll 7 1 Författningsförslag

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596); utfärdad den 9 december 2004. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i bibliotekslagen (1996:1596)2 skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse Helsingfors den 29 december 2016. Lag om allmänna bibliotek. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 § Lagens tillämpningsområde. Denna lag innehåller bestämmelser om allmänna bibliotek, om bibliotekens verksamhet och om främjande av verksamheten på lokal-, region- och riksnivå, om bibliotekens samarbete och om statsfinansieringen för bibliotek bibliotekslagen paragraf för paragraf och lyfter fram frågor som man måste ta ställning till i en biblioteksplan. Denna enkla genomgång kan komplet-7 teras och förfi nas med olika metoder efter behov och förmåga, till exempel enkäter, intervjuer, fokusgrupper och remissförfarande SFS 2010:860 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596) 100860.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies

Bibliotekslagen (1996:1596) Sören Öma

SFS nr 1996:1596 Departement/myndighet Kulturdepartementet Utfärdad 1996-12-20 Författningen har upphävts genom SFS 2013:801 Upphävd 2014-01-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2012:912 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i. Bibliotekslagen 2020. Bibliotekslagen (2013:801) är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte 1996 års bibliotekslag (1996:1596). Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri. Ur Bibliotekslagen SFS 1996:1596 9 § Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolans läroplane

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna Den nya, svenska bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014, och ersatte 1996 års lag. 0 . Skriv ut 0 kommentarer. Visa kommentarer Dölj kommentarer. Vad tycker du? Avbryt svar. BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER. Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera Och detta trots att det finns en paragraf i den nationella bibliotekslagen (1996:1596, § 7) om att varje kommun från 2005 måste ha en biblioteksplan*). En sådan ska fungera som ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvaka de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till utveckling Sverige har haft en bibliotekslag sedan 1996. Detta innebär att en av de största kommunala kultursatsningarna i alla kommuner, folkbiblioteken, har varit lagstadgade i snart 20 år. Den nya bibliotekslagen (2013:801) som trädde i kraft 1 januari 2014 kräver att alla kommuner sk

Den som väntar på något gott får vänta länge. Och länge har bibliotekssektorn fått vänta. Det har hunnit gå över två år sedan Inger Eide Jensens gedigna utvärdering av bibliotekslagen med förslag till ny lagtext lämnades till regeringen. Tanken var att lagen skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2011 Den nya bibliotekslagen träder i kraft den 1 januari 2014. Foto: TT bild Ung läsning i fokus i ny bibliotekslag. Publicerad 31 oktober 2013. Den nuvarande lagen beslutades 1996 Enligt Bibliotekslagen (1996:1596) 2 § // skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare//. 8 § trycker på att Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade sam Bibliotekslagen (SFS nr: 1996:1596).. 12 Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994..... 13 Unescos skolbiblioteksmanifest 1999.. 15 . Reviderad 2010-10-12 3 BIBLIOTEKSPLAN FÖR BORLÄNGE KOMMUN 1. Bakgrund I Bibliotekslagen från 1997 1 och Unescos folkbiblioteksmanifest 2 fastslås vilka folkbibliotekens hu-. Bibliotekslagen fastställer att varje landsting eller motsvarande ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling oc 2(5) Bakgrund Den nuvarande bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 1997 (SFS 1996:1596) och varit föremål för smärre justeringar under åre

3.1.1 Skollagen 1985:1100 samt Bibliotekslagen 1996:1596..9 3.1.2 Läroplanen för de. 4.2 Bibliotekslagen 1996:1596 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten(7§). Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används. Kungliga biblioteket har även uppdraget: att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används

Varken bibliotekslagen (1996:1596), tryckfrihetsförordningens (1949:105) bestämmelser om handlingsoffentlighet eller sekretesslagen (1980:100) är direkt tillämpliga på ett privat företag som bedriver allmän folkbiblioteks­ verksamhet på uppdrag av en kommun. Avtalet mellan kommunen oc (2010:800), bibliotekslagen (1996:1596, omtryckt 1998:1249, ändrad 2010:860) och i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Skollagen Enligt skollagen 2 kap. 36 § ska eleverna i grundskolan ha tillgång till skolbibliotek. Bibliotekslagen

talet kom bibliotekslagen som fastslog betydelsen av att biblioteken erbjuder barn böcker och informationsteknik för att stimulera språkutveckling och barns läsande (Bibliotekslagen, 1996:1596, §9). Tidigare handlade samarbetet mellan bibliotek och förskolor om bildband Som grund för min bedömning har jag använt mig av bibliotekslagen (1996:1596), Unescos folkbiblioteksmanifest och de rekommendationer, som Svensk biblioteksförening har ställt upp. Utifrån mina observationer och bibliotekariernas utsagor har jag kommit till vissa slutsatser, som kortfattat kommer att redogöras för här Biblioteksplan Styrdokument Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) Regional biblioteksplan 2011-2014 Vision • Bibliotek ska vara en plats där medborgarna känner sig välkomna, delaktiga och har inflytande. • Biblioteket ska utnyttjas som en resurs för boende, kultur, näringsliv och turism. • Biblioteket ska tillhandahålla olika media, anpassade efter behov, och ha go

Bibliotekslag (2013:801) Lagen

I bibliotekslagen (1996:1596), som trädde i kraft den 1 januari 1997, finns vissa grundläggande bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I 2 § tredje stycket föreskrivs att varje kommun skall ha folkbibliotek och i 7 § anges att kommunerna skall svara bl.a. för den verksamheten 29 Bibliotekslagen (1996:1596 - gäller fram till 31 dec 2013) 29 Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) 29 Språklag (2009:600) 30 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 31 Kapitel 9 - Myndigheters och mediers ansvar 31 Kulturrådet, KU Bibliotekslagen (1996:1596) Bibliotekslagen består av bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och hänvisar i 5 § till skollagen (2010:800). Skolbibliotek nämns även i följande para-grafer: 8 Skolinspektionens webbsida > Råd och vägledning > Ställningstaganden > Skolbibliotek [2013-05-05]. barnens specifika rättigheter, medan Bibliotekslagen och folkbiblioteksmanifestet i sin tur säger att folkbiblioteken ska vara till för alla och att barn och ungdomar speciellt ska prioriteras i bibliotekens verksamhet. Dessa skrifter ligger som bakgrund för mitt val at Rättelseblad: Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596);Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2010:860. Rättelsen avser underskriften.Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 §

Ny bibliotekslag - Regeringen

Bibliotekslag (2013:801) Svensk författningssamling 2013

5 § bibliotekslagen (1996:1596) har stadgat att det i grund- och gymnasieskolan ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läs-ning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) kompletterades den 1 januari 2005 med ett tillägg vilket lyder: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsen-det skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverk-samheterna (§ 7a) I och med bibliotekslagen 1996 . 6 då Libris blev den nationella bibliotekskatalogen, uppmanades folkbiblioteken att lägga in sina bestånd i basen. Personal under projekttiden. Under projekttiden arbetade tidvis upp till 15 personer med registrering av depåns samlingar med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används. 2 . Sidnummer Statistik på uppdrag av regeringen och riksdag Officiell statistik ska enligt Lag (2001:99) om den officiella statistiken finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning Bibliotekslagen säger bl a att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att lånen ska vara avgiftsfria. Funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet. Det ska dessutom finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att främja Bibliotekslag (1996:1596) 1.

bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används. SFS 2011:942 Den paragraf i bibliotekslagen som avses lyder: 7a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). KB beslutade att inledningsvis. Propositionens förslag innebär att bibliotekslagen anpassas till de omvärldsförändringar som har skett sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst. Därtill tillgodoses behovet av ökad samordning och uppföljning. I förslaget definieras vad som avses med det allmänna biblioteksväsen

Fakta om bibliotek - Svensk biblioteksförenin

Enligt bibliotekslagen från 1996 1 tillförsäkras. alla i Sverige fri tillgång till avgiftsfria. boklån. Lagen fastslår att varje. kommun ska ha folkbibliotek och att. dessa ska främja intresset för läsning, information, upplysning och utbildning. samt kulturell verksamhet i övrigt. Lagen. kompletterades 2004 2 med föreskrifte Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596) ska upphöra att gälla. SFS 2013:801 Utkom från trycket den 12 november 2013 1 Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26. 1 På regeringens vägnar FREDRIK REINFELDT BEATRICE ASK (Kulturdepartementet) Subject: Ur Budgetpropositionen om litteraturen, l äsandet och språket: From: Peter Axelsson <[log in to unmask]> Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> Date Bibliotekslagen(SFS 1996:1596): 2§ Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska verka för at Vård- och omsorgsförvaltningen . Herrljunga Kommun . Box 201 . 524 23 Herrljunga . Tel. 0513-170 00 . Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättnin

Bibliotekslag (2013:801) Norstedts Juridi

Biblioteksplaner - Kungliga biblioteket - Sveriges

I 5 § bibliotekslagen (SFS 1996:1596) anges: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Bibliotekens betydelse för kunskapsinhämtandet i skolan är betydelsefull Sverige har haft en bibliotekslag sedan 1996. Detta innebär att en av de största kommunala kultursatsningarna i alla kommuner, folkbiblioteken, har varit lagstadgade i snart 20 år. Den nya bibliotekslagen (2013:801) som trädde i kraft 1 januari 2014 kräveratt alla kommuner sk 1996 kom Bibliotekslagen som säkerställde att alla kommuner har biblioteksverksamhet. Anledningen till lagen var den ekonomiska kris Sverige genomled i början av nittiotalet och då flera kommuner i besparingssyfte ville stänga ner biblioteksverksamheten

Bibliotek - Wiki-Rötte

Given i Helsingfors den 12 december 1996 . Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av bibliotekslagen . I enlighet med riksdagens beslut. ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 16 december 1994 om temporär ändring av bibliotekslagen (1275/94), sådant det lyder i lag av den 1 december 1995 (1359/95), som följer I bibliotekslagen (SFS nr: 1996:1596) finns bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan: 5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras Läs mer Bibliotekslagen (1996:1596) Förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet . 2009 års nationella kulturpolitiska mål . FN:s konvention om barnets rättigheter . Övriga dokument . Annette Johansson: På vilken fråga är länsbiblioteket ett svar? Fia Söderberg: En resurs för regional biblioteksutvecklin

Regeringskansliets rättsdatabase

Bibliotekslagen Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslagen, SFS nr: 1996:1596, § 9 I kulturnämndens uppdrag ingår att, i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596), främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek, vilka enligt lage

drift av kommunens bibliotek enligt bibliotekslagen (1996:1596). Allmänna uppgifter § 3 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja förverkligandet av kommunens mål för kultur- och fritidsverksamhet Skolbiblioteket i undervisningen Uppfattningar om skolbiblioteket av några lärare i förskoleklass och i grundskolans senare år Maja Brickar Bibliotekslagen Sedan 1997 har det funnits en Bibliotekslag (1996:1596) som styr de principer som genomsyrar biblioteksväsendet. Den har därefter reviderats och nuvarande lag trädde i kraft 2014 (SFS 2013:801). Här anges till exempel att alla medborgare har rätt att få tillgång till ett folkbibliotek och att litterature 2.2.1 Bibliotekslagen (1996:1596) (Stripling 1996). Stripling är även ordförande för ALA (American Library Association) 2013-14. Christine Bruce, Skottland, har under sina 30 år som lärare utvecklat en teori som hon kallar för Emotional Literacy Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) kompletterades den 1 januari 2005 med ett tillägg. vilket lyder: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet. skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna (§ 7a)

Bibliotek (grekiska βιβλιοθήκη) betyder boksamling och det kan finnas i enskild och offentlig miljö.Ett offentligt bibliotek tillhandahåller utöver böcker numera de flesta typer av media såsom tidningar, tidskrifter, talböcker, ljudböcker, e-böcker, cd, video, dvd, noter och Internet.Dessa böcker och de andra medierna finns ibland endast till förfogande för att läsas. Föredrag om den nya bibliotekslagen. Presenterad vid Kultur i Västs studiedag i Göteborg december 2014. Likande presentationer i Borlänge i mars 2014 och vid Bibliotekslagen (1996:1596); Svenska Unescorådet (2006), Unescos Folkbiblioteksmanifest (1994); På barn och ungdomars villkor - Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (2005); Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter 1989). 3 Evemalm, K & Gäre, A (2010 4. Bibliotekslagen och mål för kommunbiblioteket Utdrag ur bibliotekslagen och grundläggande mål för biblioteksverksamheten redovisas i detta avsnitt. I övrigt hänvisas till de styrande dokumenten i avsnitt 3 ovan. 4.1 Utdrag ur bibliotekslagen (Lag 1996:1596) • Varje kommun ska ha folkbibliote

Om Barnkonventionen (Barnombudsmannens webb) Barnkonventionen som pdf via Unicefs webb Regeringens webb om Mänskliga rättigheter Folkbiblioteksmanifestet som pdf via UNESCO:s webb Skolbiblioteksmanifestet som pdf via IFLA:s webb Bibliotekslagen 1996:1596 via Riksdagens webb Skollagen via Skolverkets webb Strategi för barnets rättigheter i Sverige som pdf Om Barnets rättigheter i Sverige. Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) kompletterades den 1 januari 2005 med ett tillägg . vilket lyder: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsen-det skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverk-samheterna (§ 7a)

3 Bibliotekslagen, SFS nr: 1996:1596, § 9 4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 18 5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 14 . 3 Skolbiblioteket ska medverka till att eleverna utvecklar förmåga att hantera information Bibliotekslagen från 1996 med tillägg 2004 har reviderats och den nya lagen gäller från och med 1 januari 2014 (Bibliotekslagen SFS nr: 2013:801 bilaga 1). Intentionen var bland annat att möta omvärldsförändringar som skett sedan den första lagens tillkomst, exempelvis genom att bli mer teknikneutral. Vid folkbiblioteken sk Paragraf 8, bibliotekslagen (avsn. 15.5.5) TPB vill framföra följande med anledning av förslaget att TPB bör få i uppgift att följa efterlevnaden av 8 § bibliotekslagen (1996:1596) om att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt vissa utpekade grupper (avsn. 15.5.5) tekslagen (1996:1596) Bibliotekslagen om skolbibliotek: 8-9 §§ bibli o-tekslagen). Strömsunds kommun har även antagit CEMR:s deklaration för jä m-ställdhet där artikel 20 har följande skrivning: uppmuntra folk-biblioteken att utmana stereotypa könsrollsmönster i sitt utbud a Inledande bestämmelser. Ikraftträdande. 1 § Skollagen (2010:000) och denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. Lagarna ska tillämpas i fråga om utbildning och annan verksamhet som avser tid från och med den 1 juli 2011, om inte något annat följer av denna lag Ty [lagom lång konstpaus] i Bibliotekslagen (1996:1596) står det väl ändå förkunnat att just den där tillgången till andras arbete som verkar vara så förhatlig är just en sån där rättighet för varje medborgare? En rättighet som det är varje kommuns skyldighet att tillgodose

 • Vad kallades medeltidens studenter på våren sjöng de för att samla in pengar till en majfest.
 • Esa astronaut selection 2017.
 • Pocahontas real.
 • Män och höns netflix.
 • Gumballs fantastiska värld barnkanalen.
 • Dermalogica mall of scandinavia.
 • Topo west europa.
 • Armageddon filmmusik.
 • Z wave infälld.
 • Hur mycket är klockan i washington.
 • Bo på trysunda.
 • Skybar stockholm åldersgräns.
 • Yamaha dtxplorer manual svenska.
 • 2 jan 2018 himlen.
 • Vilka djur äter grodor.
 • Jobba från datorn.
 • Kända turkar i sverige.
 • Laddhybrid test.
 • Var finns hammaren och städet.
 • Badrum gammaldags stil.
 • Red cross symbol.
 • Hedgehog svenska.
 • Västerbottenost pastöriserad.
 • Einkommen münchen statistik.
 • Baby ariel people's choice awards for favorite social media star.
 • Vad är florentinaren och regenten.
 • Römö aktuelle nachrichten.
 • Veranstaltungen rosenheim 2018.
 • Cervikal dystoni behandling.
 • Pleva hautausschlag.
 • Stepmania how to add songs.
 • Blackebergs gymnasium lärare.
 • Killar som spelar spel.
 • Facit norden 2017.
 • Lafayette micro 5 kombipaket.
 • Empire season 2.
 • Väldigt intresserad synonym.
 • Fotografera siluett.
 • Citybreak extranet.
 • Förhäxad.
 • Peps oboy.