Home

Kan man bryta ett skriftligt avtal

Att bryta ett skriftligt avtal - Avtals ogiltighet - Lawlin

 1. Att bryta ett skriftligt avtal. För jämkning krävs att avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst. Du kan exempelvis yrka på att jämka avtalet för att det ska hållas inom ramen för kalkylen eller i alla fall närmare kalkylen. 2020-11-11 Kan man ångra ett ingått avtal
 2. För att ett avtalsbrott kan se behöver man bryta ett ingånget avtal. Ett avtal är en överenskommelse mellan två - eller fler - parter, där den ena parten ger ett erbjudande som den andra parten accepterar. Om en överenskommelse inte efterföljs kallas det för att ett avtalsbrott föreligger
 3. Om ett avtal har slutits är detta som huvudregel bindande för båda parter, oavsett om det rör sig om ett muntligt eller skriftligt avtal. Denna princip brukar kallas för pacta sunt servanda (lat. avtal ska hållas) och motiveras med att man måste kunna lita på att den person som åtar sig en avtalsförpliktelse också kommer att uppfylla den
 4. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, eftersom det inte står någonstans i avtalslagen att ett avtal måste vara skriftligt för att gälla. Däremot kan det förstås vara svårt att bevisa vad som avtalats , och man får heller inte ta tillbaka en muntlig överenskommelse
 5. ering

Du har ju ingått ett skriftligt avtal, eller tom. två. Pacta sund servanda! Hur skulle det se ut om man kunde bryta atvtal hur som helst? Ett avtal kan jämkas om det är uppenbart oskäligt eller tom. förklaras ogiltiga men det skall mycket till. Några exempel är om avtalet ingåtts under tvång eller med uppsåt att luras Säljaren kan säga upp avtalet muntligt, men mäklaren måste däremot säga upp avtalet skriftligt. Om säljaren säger upp avtalet under tiden mäklaren har ensamrätt kan säljaren bli ersättningsskyldig för kostnader mäklaren haft, till exempel annonsering och resor. Det måste därför finnas goda skäl för att bryta ett avtal under.

Avtalsbrott Advokatbyrå Stockhol

 1. 11.3 Hävning 11.3.1 Förutsättningar för hävning (1) En part kan häva ett avtal om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. (2) Vid väsentlighetsbedömningen ska samtliga omständigheter beaktas, däribland om (a) avtalsbrottet leder till att den drabbade parten går miste om det som han huvudsakligen hade rätt att förvänta sig enligt avtalet
 2. Då kan man behöva ta hänsyn till hur lång tid det kan ta för företaget att hitta ett alternativ, hur länge avtalet har pågått, vilka investeringar företaget har gjort i samband med avtalet samt vilken uppsägningstid som är vanligast i branschen
 3. Att ta sig ur ett bindande förhandsavtal på en nybyggd bostad är nästan omöjligt. Kan man inte betala riskerar man att åka på skyhöga skadestånd. - Man kan få stå för alla ekonomiska.

Bryta avtal? - Rättsverkningar vid avtalsbrott - Lawlin

Både skriftliga och muntliga avtal gäller. För att ett avtal ska vara giltigt krävs det normalt att den du ingår avtal med är över 18 år, det vill säga myndig. Fördelen med ett skriftliga avtal är att det är lättare att bevisa vad ni har kommit överens om. Ett muntligt avtal kan innebära att du har ett sämre utgångsläge vid en. Skriftligt avtal. Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet. Den som påstår något måste kunna styrka det. Det är alltså mycket bättre med ett kort avtal än inget avtal alls Men att häva ett avtal utan att ha grund för det kan bli dyrt så se till att reda först reda ut om det finns förutsättningar för en hävning. Skillnaden mellan hävning och uppsägning. Innan jag går in mer i detalj på vad som krävs för att häva ett avtal tänkte jag börja med att reda ut begreppen uppsägning och hävning

Allt om avtalsrätt: Muntliga och skriftliga avtal

Men ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Förlorar man ett tvistemål kan man komma att få återbetala både sin egen och motpartens rättegångskostnader, så ni får överväga om det är ekonomiskt värt det, utifrån den summan som ni har förlorat på säljarens avtalsbrott Kan man bryta ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjats. Avtalet är köp av löpande manstimmar för vissa byggmoment. I avtalet står ingen upattad tid för momenten utan att det sker löpande Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept.Kan man ingå muntliga hyresavtal?I vissa fall krävs att ett avtal är skriftligt för att det ska bli bindande, exempelvis vid köp av fastighet (4 kap. 1 § första stycket JB)

Anställningsavtal Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-22 Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Anställningsavtalet kan vara muntligt, men vissa väsentliga delar måste du lämna skriftligt Eftersom Menigo enligt kommunerna inte rättat felen efter kommunernas skriftliga påpekande hade man rätt att säga upp alternativt häva avtalen i dess helhet. Menigo invände att prishöjningarna var enstaka och isolerade händelser som berodde på förbiseenden och därför inte var väsentliga och att kommunerna inte hade framställt något skriftligt krav på rättelse

Bryta Elavtal. Att bryta ett elavtal innebär att man upphäver en kontraktsförbindelse innan löptiden har löpt ut. Detta gäller bara för avtal som du själv ingått och INTE ett tillsvidare avtal eller anvisat avtal, då man alltid har rätt att byta Ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan Därefter ser man till avtalets lydelse och vad som framgår av texten enligt allmänt inte är ett sådant kollektivavtal som kan grunda behörighet för Arbetsdomstolen att som första domstol pröva. Skicka ett brev till företaget där du underrättar dem om att du förväntar dig att ha webbshopen på plats inom 14 dagar, annars kommer du att häva avtalet. Sannolikt har du rätt att häva avtalet redan i dag, men om frågan skulle hamna i rätten är det alltid bättre om du kan visa upp ett skriftligt brev där du upplyst om dina krav En offert är ett erbjudande om en tjänst eller en vara. I offerten ingår ofta produktbeskrivning, pris, betalnings- och leveransvillkor. Offerten bör vara så specificerad att kunden lätt kan jämföra olika offerter. Ibland säger man anbud istället för offert Hej! Jag har ett jobb som jag sagt upp mig från, med 3 mån uppsägningstid. Jag har 2 olika jobb på gång, men på det jag helst vill ha vill man avvakta med att anställa på 100% ett tag till, chefen vill att vi ska höras av längre fram, när den nystartade vårdcentralens riktlinjer börjar dras upp, hon vet arbetsmängd, osv, osv

Att ingå avtal Hallå konsument - Konsumentverke

 1. Anbud och svar måste vara exakt lika för att ett bindande avtal ska uppkomma. Den som avger ett anbud är bunden av det och likaså den som avger accepten. Om svaret avviker från anbudet är den som svarat bunden av svaret som om han givit ett nytt anbud (se 6 § 1 st om så kallad oren accept).Man måste dock inte upprepa hela innehållet i anbudet för att svaret ska bli bindande
 2. Kan jag bryta mitt nyligen påskrivna anställningsavtal när jag får ett ännu bättre chefserbjudande? Anita Sandström, chefsrådgivare. Fråga: Jag skrev på ett anställnings­avtal för några veckor sedan och ska börja på företaget om tre veckor. Tänk också på att göra allt skriftligt
 3. Som arbetsgivare blir du bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor

Om man skriver på ett anställningsavtal som börjar gälla om två månader, och bestämmer sig för att bryta detta en månad innan det börjar gälla. Vad gäller/händer då? Normalt har man en månads uppsägning. Om man då väljer att dra sig ur en månad innan det börjar gälla, kan man se den månaden som uppsägningstid då kan man bryta ett avtal med bindningstid? hjälp! Tor 19 aug 2010 09:55 Läst 10079 gånger Totalt 30 svar Läst 10079 gånger Totalt 30 sva

I anställningsavtalet kan man hänvisa till rådande policys som kan ändras ensidigt av arbetsgivaren. Det finns egentligen ingen skyldighet för arbetsgivaren att upprätta ett skriftligt anställningsavtal, Vi på Accountor hjälper dig gärna att utforma ett avtal som är anpassat för ditt företags situation Om den upphandlande myndighet vill tilldela någon annan avtalet efter att ett skriftligt avtal ingåtts måste kontraktet brytas och upphandlingen göras om. I vilka situationer den upphandlande myndigheten får bryta ett kontrakt regleras av avtalsrätten och det enskilda avtalet, och är inget vi kan besvara inom ramen för Frågeportalen Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett muntligt träffat avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Vid en eventuell tvist är det dock mycket svårt att bevisa vad som sagts muntligen, gör därför till vana att alltid träffa skriftliga avtal

Ett brutet avtal med mäklaren kan kosta dyrt. Bestäm reglerna när avtalet sluts För en lekman kan det tyckas självklart att man ska kunna bryta ett ingånget avtal om man inte längre är överens. Men inom fastighetsmäklarvärlden är det inte så enkelt om man har leasat en bil, kan man bryta avtalet och lämna tillbaka bilen? eller kan man byta in den måt en annan på samma firma? Ett skriftligt avtal är dock det säkraste, så att det inte uppstår några tveksamheter om vilka villkor ni har kommit överens om. Arrendetid för lägenhetsarrende. Avtal om lägenhetsarrendet kan antingen ingås på bestämd tid, tills vidare eller på arrendatorns livstid. Som längst kan avtalet vara bindande i 50 år Stockholms Elbolag ligger hela tiden på gränsen och borde rimligen förbjudas från att träffa avtal med konsumenter. Även jag har drabbats av obesvarade mail, halvtimmeslånga telefonköer som kopplar ner, eller när man väl kommer fram får tala med en handläggare som är totalt inkompetent och inte kan svara på något alls

Bryta kontrakt med husföretag Byggahus

En skriftlig erinran är en påminnelse om att anställningsavtalet medför vissa skyldigheter och är ett sätt att anmärka på ett oacceptabelt beteende. Det är inte någon disciplinär åtgärd eller bestraffning och behöver inte förhandlas med fackförbundet, även om det kan vara lämpligt att meddela fackförbundet Precis som du säger finns det avtal som man lätt kan ångra och säga upp utan att bryta mot några Grejen är att man kan inte ta tillbaka ett skriftligt medgivande till att grannen får upprätta en friggebod närmre tomtgräns än 4 Om du tycker det är viktigt at skilja på att bryta avtal och att säga upp avtal, så visst

Har man inte gått igenom det lika noggrant kan man eventuellt tänka sig något längre tid. - Anställningsavtal kan ingås muntligen såväl som skriftligen men vi rekommenderar starkt alla att se till att man har ett skriftligt avtal. Läs mer. Föregående artikel Störst konkurrens om bankjobben . Nästa artikel I kungens tjänst Att bryta ett bostadsrättsköp kan bli dyrt. Vi går här igenom vilka möjligheter du har att häva ett köp och vad du bör tänka på. Innan avtalet skrivits på. Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal kan ingås formlöst. Detta innebär att ett muntligt avtal i regel är bindande i samma utsträckning som ett skriftligt avtal Ett samarbetsavtal behöver inte vara skriftligt, det finns inga formkrav i svensk lag, dvs. du kan komma överens med vem du vill om ett samarbete muntligt. Men vill du av bevisskäl och för tydlighetens skull att parterna ska ha koll på vilka villkor som gäller för ert samarbete ska du givetvis upprätta ett skriftligt samarbetsavtal

Har ni ett skriftligt avtal? Då är det det som gäller. I princip gäller även muntlig avtal, men bevisbördan är svår. Eftersom du är näringsidkaren så åligger mer ansvar på dig att formulera dina mail så att ha n inser at tom man nu bekräftar startdatum o pris så är projektet igång Avtalslagen (1915:218) reglerar hur man ingår ett avtal och vad som händer om någon av parterna bryter mot avtalet.Avtalslagen kompletteras av köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Avtalet är ett oumbärligt redskap för samhällsekonomin. Tänk så mycket svårare allt skulle vara om vi inte kunde ingå avtal med varandra

Förmedlingsuppdraget - ett viktigt avtal Mäklare

Om man är osäker på om ett avtal avser hyra eller någon annan nyttjanderättsform rekommenderas också, i den mån det är möjligt, att ta höjd för att det värsta alternativet. Hyra. Avtalet behöver inte vara skriftligt och kan uppkomma konkludent,. Eller så signerar man kundens avtal utan att fundera mer på saken. Tips: Här kan du ladda ner ett kostnadsfritt konsultavtal (För dig som har Driva Eget Premium) - De första 10 åren hade jag inga avtal alls, det var muntliga överenskommelser som gällde och för det mesta fungerade det bra, säger Sofia Singemo som coachar människor, grupper och organisationer i stressmedvetenhet och. Om en delägare bryter mot aktieägaravtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett s.k. vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, vilket betyder att man får betala lika mycket pengar som den skada man orsakat kostar. Att ha en bestämmelse om vite är.

11. Påföljder vid avtalsbrot

 1. Ni kan bryta ett bundet avtal men ni får beredda att betala en straffavgift som varierar mellan olika företag. Ring Vattenfall och be dem reda ut begreppen innan ni bestämmer er för att bryta avtalet
 2. kan man bryta ett avtal med bindningstid? hjälp! Tor 19 aug 2010 09:55 Läst 10079 gånger Totalt 30 svar. Visar endast inlägg av maadicken - Visa alla inlägg. maadic­ken. Återställ Tor 19 aug 2010 09:55 ×.
 3. Ett anläggningsarrende kan sägas upp för villkorsändring eller för avflyttning. Både du som är jordägare och du som är arrendator kan säga upp avtalet. Om du som är jordägare säger upp avtalet ska du göra det skriftligt och meddela din motpart. Uppsägning ska innehålla: information om varför du vill att avtalet ska upphör
 4. Tycker man att motiveringen är felaktig kan man dock överklaga ett sådant beslut till hyresnämnden. Sammanfattning: En lägenhetsöverlåtelse måste ha ett skriftligt avtal, och bostadsrättsföreningens godkännande
 5. Har man ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas. Det kan bli lite dyrare jämfört med rörligt, eftersom företag troligtvis ofta tar till lite extra för att vara säker på att gå med vinst på affären. Ett ungefärligt pris får max överstigas med 15 procent om inte annat framgår av avtalet
 6. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill, men om du bryter ett avtal innan bindnings- och uppsägningstid löpt ut kan du bli skyldig att betala en lösenavgift. » Välja elavtal och jämföra elpriser. Ingå avtal. Det finns många olika sätt att ingå ett avtal, men den skriftliga formen är tydligast
 7. Många kunder som beställt bredbandsfiber från Ip Only har hotats med en avgift när de velat avbryta sin beställning. Detta trots att företaget varken levererat byggbeslut eller färdigt.

Vill man ha andra ytskikt i våtrummet, t.ex. microcement eller liknande, och ändå använda ett keramiskt tätskiktssystem måste man kontakta leverantören för ett godkännande. Man kan inte hänvisa till BBV i dylika fall och det ska heller inte utfärdas något Kvalitetsdokument Syftet med ett förmedlingsuppdrag är att mäklaren ska förmedla kontakt mellan köpare och säljare så att en affär kan bli av. Definitionen av förmedling är att mäklaren ska anvisa en motpart som uppdragsgivaren kan ingå avtal om försäljning eller uthyrning med. Det är alltså inte mäklaren som säljer bostaden utan det gör säljaren Oavsett anställningsform, ska du se till att ha ett skriftligt avtal innan anställningen påbörjas. Anställningsavtalet är en överenskommelse om vilka villkor som gäller för anställningen. Innan en anställning påbörjas bör det finnas ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknat av både arbetsgivaren och den som ska anställas nej, ett avtal gäller under den avtalstid man kommit överens om. Du är välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare stöd. För att gå vidare i ärendet behöver vi se vad du och din arbetsgivare avtalat om samt möjligheterna att driva det vidare och till vilken kostnad

Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, men svårigheten är att bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts. Senast en månad efter att man börjat arbeta är arbetsgivaren skyldig att ge skriftlig information om anställningens villkor Vi har ett bindande hyresavtal till juni -07. I avtalet står det att avtalet är bindande oavsett sjukdom på häst eller ryttare. Undantag gäller endast om hästen är sjuk innan den hyrs ut. Vår häst har nu fått diagnosen kronisk bronkit. Jag funderar då på om den inte kan ha haft det innan..

Uppsägning av avtal - #4 tips för att undvika tvister

Kan man bryta ingångna avtal hur som helst? Skrivet av: Förundrad pappa: En liten bakgrund. Jag bor i glesbygd. När vi skilde oss bodde vi ett par mil utanför tätorten, och jag flyttade till nytt boende. Vi hade ett halvår kvar på det hyreskontrakt som vi hade vid skilsmässan Bakgrunden är att myndigheten ser att det kan minska problemen vid telefonförsäljning. Åtgärden skulle också ge konsumenten utrymme att tänka efter innan man säger ja till ett avtal. Det finns ett förslag på regeländring på regeringens bord, men än har reglerna inte ändrats. Kravet på skriftlig avtalsbekräftelse skrivs in i den. Ett avtal kan vara antingen muntligt eller skriftligt och båda är lika giltiga. Problem finns dock vid en enventuell tvist då det kan bli svårare att bevisa att ett muntligt avtal existerar. Ett avtal ingås genom att ett anbud, tex en offert ges från X till Y. Accepterar Y offerten (inom tidsfristen som anges i offerten) utan några ändringar så anses att avtal ha kommit till stånd

Svårt att bryta avtal vid köp av nyproduktion Aftonblade

Hej!Jag har en beviljad tjänstledighet som gäller hela 2010. Nu vill jag avbryta denna och gå tillbaka till mitt ordinarie arbete ett år i förtid - kan jag kräva det gentemot min arbetsgivare Om man därutöver kan avbryta anställningen i förtid beror på hur anställningsavtalet ser ut. Återfinns formuleringen tills­vidare, dock längst till och med eller liknande i avtalet är anställningen uppsägningsbar Sammanfattningsvis kan konstateras att GDPR uppställer en hel del krav på utformningen av ett personuppgiftsbiträdesavtal som inte sedan tidigare funnits reglerade i PuL. Som ett första steg är det därför en god idé att se över befintliga avtals förenlighet med GDPR, för att i nästa steg anpassa samtliga personuppgiftsbiträdesavtal inom sin organisation till GDPR:s nya krav Ett avtal kan sägas upp genom att lämna ett meddelande om uppsägning. Meddelandet kan formuleras fritt. Exempelvis ett hyresavtal ska ändå alltid sägas upp skriftligen. Om avtalet sägs upp muntligen bör man få en skriftlig bekräftelse av uppsägningen, till exempel ett e-postmeddelande

11.3 Hävning - Avtalslagen 201

Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara både skriftligt eller muntligt. Avtalet innehåller villkoren för att arrendera marken. Ett lägenhetsarrende är en upplåtelse av mark som inte uppfyller förutsättningarna för jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende den 14 september. Fråga 1999/2000:1. av Karin Svensson Smith (v) till miljöminister Kjell Larsson om trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron. Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav skulle uppfyllas. Ett av villkoren var att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen Skandions paniklösning kan bryta mot tog över Hotell von Kraemer så finns inte ett enda skriftligt avtal med någon av leverantörerna. Istället har man gjort muntliga. Kan de bryta avtalet innan uppdraget börjat? Skribent Johan Reberg. Publicerades: 15 december, Och om din uppdragsgivare nu inte vill fullfölja er överenskommelse så är det ett avtalsbrott. Villkor i ett avtal kan nämligen bara ändras om ni båda är överens. Egentligen kan man först i efterhand se hur stor skadan egentligen blev Emellertid kan medarbetarhandböcker eller muntliga avtal vara lika bindande som ett skriftligt avtal. Om endera parten kan bevisa att ett kontrakt har skapats genom specifika garantier, kan det inträffa ett brott genom uppsägningen. bryta. Avtalsbrott kan uppstå om något av villkoren inte uppfylls av någon av parterna

Avtal och mallar För företagare Konsumentverke

3 saker du bör göra när du byter elavtal. Aktuella priser för olika elavtal hittar du i Elpriskollen som är Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse. Elhandelsföretagen är skyldiga att rapportera sina priser till inspektionen, det gör att du får en heltäckande prisjämförelse Avtalet oeb dess möjligbeter till lokal anpassning, om det föreligger ett prövobehov. Provanställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid. melse kan meddelas ^iseiplinpåfoljdif^r^ av skriftlig varning Du kan bryta din uppbundna ränta för ditt bolån men också det brukar vara synonymt med en kostnad (ränteskillnadsersättning). Bindningstid för sparande I samband med att du öppnar ett sparkonto hos en bank brukar du också vara bunden till ett tidsbestämt avtal som reglerar när du kan ta ut ditt undansparade kapital Ett avtal kan endast ingås av personer över 18 år, utan föräldrarnas eller förmyndarens tillstånd, och är alltid bindande. De kan vara både muntliga eller skriftliga och även om muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, är det muntliga svårt att bevis och därmed bör man alltid teckna ned på ett papper vad som gäller Avtalets utformning. Ett avtal kan i princip se ut hur som helst men det finns skäl att tänka på hur det utformas. Ett avtal skrivet för hand med blyerts på en knögglig servett är ett giltigt avtal men kommer självklart inte vara lätt att handskas med. Det finns risk att blyertsen suddas ut och att den blir svår att tyda

 • 5.1 receiver.
 • 1 raum wohnung gotha west.
 • Renault trafic automatic gearbox problems.
 • Scb byggkostnad.
 • Jane eyre tema.
 • Cirkus maximum lastbilar.
 • Michael malarkey.
 • Skolverket introduktionsperiod.
 • Uppsala microsoft.
 • American journal of psychiatry.
 • Partnersuche für behinderte kostenlos.
 • Gårdstånga bensinmack.
 • Omega seamaster aqua terra.
 • Vad tillverkar cellen med hjälp av instruktioner från dna.
 • Provinsfastigheter sandviken.
 • Marstrands havshotell spa.
 • Free rein season 2 episode 1.
 • Semesterhus italien.
 • Bichon havanais motion.
 • Kickbox wedstrijden nederland.
 • Sandberg braunschweig.
 • Let it go james bay intro tab.
 • Parotitvirus.
 • Google sketchup 6.
 • Lego friends privatjet.
 • Konsten att ha sjukt låga förväntningar emanuel.
 • Netflix tar bort serier.
 • Ta bort transaktioner swedbank.
 • Tungans undersida.
 • Lägg till domän google.
 • Kreuzstich zahlen vorlage kostenlos.
 • Robert redford son.
 • Väder sofia tv4.
 • Barbapapa jorden runt dvd.
 • Agnetha fältskog låtar.
 • Cervikal dystoni behandling.
 • Nationalism i sverige historia.
 • Fusion festival 2018.
 • Jakten på rosa pantern.
 • Soho saarbrücken >#.
 • Spanska ord på svenska.